Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2023

#

Muutosten ja uudistusten vuosi

Vuosi 2023 oli Taivassalolle monella tapaa muutosten ja uudistusten vuosi.

Kaikkien kuntien, myös Taivassalon kunnan toiminnan luonnetta muutti vuoden 2023 alussa voimaan tullut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen ja rakenteiden uudistus. Vaikka vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta hyvinvointialueille, jäi kuntiin kuitenkin vastuu hyvinvointityöstä sekä lukuisia kunnan ja hyvinvointialueen rajapintapintatyöstä aiheutuvia tehtäviä.

Vuonna 2023 jatkettiin myös valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. TE-uudistuksen tavoitteena on toteuttaa palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta ja monipuolisuutta. TE-uudistuksen valmistelussa Varsinais-Suomessa on tehty aktiivista kuntayhteistyötä. Vuoden 2023 aikana Varsinais-Suomeen muodostui kaksi työllisyysaluetta, Turun ja Salon työllisyysalueet. Taivassalo on mukana Turun työllisyysalueessa, jonka muodostavat 23 varsinaissuomalaista kuntaa. Vastuukuntana toimii Turun kaupunki. Työllisyysalueet aloittavat toimintansa 1.1.2025, joten valmistelu operatiivisten toimintojen osalta jatkuu myös vuonna 2024.

Vuosi 2023 sujui Taivassalon oman palvelutuotannon ja kunnan kehittämisen kannalta hyvin. Kunnan palvelutarjonta oli laadukasta ja toiminta oli pääosin kustannustehokasta. Kuntien toimintaa haastoi vielä tilinpäätösvuonna edellisvuoden tapaan inflaatio, korkojen nousu ja epävarmuus. Myös kustannustaso on ollut aiempaa korkeampi, mikä on osaltaan vaikuttanut toiminnan liikkumavaraan ja toiminnan suunnitteluun. Olemme kuitenkin pystyneet keskittymään laadukkaaseen palvelutuotantoon ja tarjoamaan kuntalaisille monipuolisia palveluita.

Strategisia tavoitteita, yhteistyötä ja elinvoimaa

Kuntamme arvot, Kauneus – Onnellisuus – Yhdessä, ohjasivat toimintaamme koko vuoden ajan. Syksyllä 2023 jatkoimme vuonna 2022 alkanutta strategiatyötä hyvällä energialla ja kirkastimme kuntamme ”Vain taivas rajana” -strategiamme strategiset painopisteet ja tavoitteet. Strategiatyön ohella aloitimme kunnan arvojen mukaisen uuden toimintakulttuurin jalkauttamisen koko kuntaorganisaatiossa. Kunnan brändiä on vahvistettu ja palvelujen monipuolisuutta on pyritty tuomaan esille viestinnän eri keinoin. Uuden toimintatavan ytimessä on myös koko organisaation kattava toiminnan ja talouden yhteyden näkökulman painottaminen. Tavoitteenamme on myös jatkossa selkeyttää ja kehittää toimintaprosesseja ja työtapoja sekä osallistaa henkilöstöä ja sidosryhmiä. Kannustamme ja panostamme kunnan arvojen mukaiseen toimintaan niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolella. Kunnan toiminnassa pyritään positiivisuuteen ja hyvän esiintuomiseen. Yhteistyön ja kauniin käytöksen merkitystä korostetaan. Lisäksi yhteistyötä kuntalaisten, yritysten ja muiden kuntien kanssa on lisätty ja vahvistetaan edelleen.

Vuoden 2023 syksyllä jatkoimme hyvin alkanutta elinvoimatyötä. Käynnistimme säännölliset yritystilaisuudet ja vahvistimme yritysten kanssa käytävää keskustelua ja vuorovaikutusta. Käynnistimme myös keskustelun elinvoimalupauksesta, joka allekirjoitettiin kuluvan vuoden alussa. Elinvoimalupauksen ja muiden suunnitelmien laatimisen yhteydessä on myös pohdittu konkreettisia toimenpiteitä suunnitelmien toteuttamiseksi. Kunnan asukasmäärä ylitti vuonna 2023 uuden sataluvun, ollen vuoden lopussa 1 701 asukasta. Väkiluku kasvoi siis kymmenellä asukkaalla. Myös kunnan yritysten määrä kasvoi. Yrityksiä oli vuoden 2023 lopussa 449, eli seitsemän enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuloskehitys takaisin positiiviselle uralle

Taivassalon kunnan tuloskehitys kääntyi vuonna 2023 ilahduttavasti takaisin positiiviselle uralle vuoden 2022 negatiivisen tilinpäätöksen jälkeen. Kauniin saaristokuntamme vuosi purjehti vuonna 2023 päättäväisesti ja positiivisella vireellä myötätuulessa, vaikka maailman tilanteen epävarmuus heilutti koko kuntakentän, myös Taivassalon taivalta vuoden 2023 aallokoissa.

Tilikauden 2023 tulos oli 140 545 euroa ylijäämäinen, eli reilusti talousarviossa arvioitua parempi. Tulos oli noin 0,3 miljoonaa euroa edellisvuoden 2022 tulosta parempi. Kunnan toiminta oli toimintakatetasolla kustannustehokasta ja myös verotulojen toteuma oli arvioitua parempi.

Toimintatuotot olivat vuonna 2023 noin 1,2 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat noin 0,4 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Toimintakulut olivat noin -6,1 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat lähes suunnitellusti. Toimintakate oli -4,8 miljoonaa euroa ja se toteutui 0,4 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Kunnan vuosikate oli vuonna 2023 0,7 miljoonaa euroa eli 0,3 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Poistot olivat noin 0,6 miljoonaa euroa. Vuosikate kattoi poistot.

Tilikauden tuloksen ollessa ylijäämäinen, kunnan kertyneeksi ylijäämäksi muodostuu noin 8,7 miljoonaa euroa.

Kunnan lainamäärä väheni vuoden 2023 aikana 0,3 miljoonaa euroa. Lainamäärä vuoden 2023 lopussa oli 6,7 miljoonaa euroa (3 966 euroa/asukas). Konsernin lainakanta oli 7,0 miljoonaa euroa (4 142 euroa/asukas). Investointimenot olivat vuonna 2023 noin 0,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 positiivisesta tuloksesta huolimatta, Taivassalon kunnan tulee jatkaa toiminnan ja talouden yhtäaikaista ja tarkkaa analysointia, jotta pystymme reagoimaan muun muassa valtakunnallisten toiminnallisten muutosten aiheuttamiin haasteisiin. Kuntien rahoitusjärjestelmä on muuttumassa lähivuosina, ja uusien palveluvelvoitteiden myötä kuntien tulee pystyä myös tarjoamaan uusi palveluita kustannustehokkaasti. Kunnallamme on mahdollisuus kestää tulevien vuosien haasteet suuren kumulatiivisen ylijäämän avulla. Mikäli toiminnan ja talouden analyysi antaa kuluvan vuoden aikana aihetta pohtia sopeutustoimia, niiden tarpeellisuushankinta tulee tehdä oikea-aikaisesti ja perustellen sitten, kun kuntataloutta tällä hetkellä haastavat epävarmuustekijät ovat laantuneet tai niiden vaikutukset ovat nykyistä paremmin ennustettavissa. Sitä ennen teemme aktiivista toiminnan ja talouden yhteyden tarkastelutyötä ja pidämme kulutason maltillisena, mitkä ovatkin nyt ja tulevaisuudessa kunnan talouden pitkäaikaisen tasapainon saavuttamisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä perustoimenpiteitä.

Vuoden 2023 tilinpäätöskatsausta kirjoittaessani, voin tyytyväisenä todeta, että vuonna 2023 tapahtui monia hyviä ja opettavaisia asioita. Haluankin kiittää koko kuntaorganisaatiotamme, viranhaltijoita, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä sekä Taivassalon kuntalaisia, yrittäjiä ja yhdistyksiä lämpimästä ja ystävällisestä uuden kunnanjohtajan vastaanotosta, erinomaisesta vuorovaikutuksesta, aktiivisuudesta ja ennen kaikkea upeasta yhteistyöstä. Ja edelleen, kuten elokuussakin vastikään Taivassalon uutena kunnanjohtajana aloittaneena eräässä lehtihaastattelussa totesin, uskon vahvasti siihen, että kaunis saaristokuntamme pärjää tulevien kuntavuosien tyrskyissä. Kauniisti, Onnellisesti, Yhdessä!

Taivassalossa 20.3.2024

Sanna Häkli kunnanjohtaja

Share: