Luvan hakeminen

Miten hakea rakennuslupaa?

Taivassalon kunnassa voi hakea rakentamis- tai purkulupia kahdella eri tavalla:
Ensisijaisesti sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta tai perinteisesti paperisena.

HUOM. Jokaiselle luvanvaraiselle toimenpiteelle on tehtävä oma sähköinen hakemuksensa. Taivassalossa EI ole käytössä Lupapisteen ”Lisää toimenpide” –kohta, jolla voisi hakea samalla hakemuksella lupaa useammalle eri toimenpiteelle.

Kun haetaan lupaa paperisella hakemuksella, rakennusvalvonta suorittaa itse skannauksen ja digitoinnin sekä veloittaa siitä lupamaksun yhteydessä 20 €/paperi. 
(Taivassalon rakennusvalvontataksan 12 § kohta 12.5).

Rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen liitteiksi tarvitaan (paperinen haku):

  • Pääpiirustukset. Asemapiirustus (1:500) kolmena (3) kappaleena ja muut piirustukset kahtena (2) kappaleena: pohja-, julkisivu-, leikkaus- (1:50 tai 1:100), ja hormipiirustus (1:20). Suunnittelija allekirjoittaa pääpiirustukset.
  • Rakennushankeilmoituslomake, RH1.
  • Selvitys tontin omistus- tai hallintaoikeudesta; todistus lainhuudosta tai kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.
  • Kaava- tai karttaote, johon rakennuspaikka on merkitty.
  • Selvitys naapurin kuulemisesta. Selvityksestä tulee ilmetä, että naapurit ovat tietoisia rakennushankkeesta ja myös naapurien kanta rakentamiseen. Kuuleminen voidaan tehdä myös viranpuolesta á 70 €.
  • Poikkeamispäätös. Jos rakennushankkeelle on saatu kunnanhallituksen poikkeamislupa, on päätös liitettävä hakemukseen.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen liitteiksi tarvitaan (haetaan aina paperisena):

  • Hakemuslomake
  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta
  • Ympäristökartta, 5 kpl
  • Asemapiirros, 4 kpl

Poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisuhakemus toimitetaan rakennetun ympäristön lautakunnalle, joka antaa asiasta lausunnon.
Asian käsittely siirtyy tämän jälkeen kunnanhallitukselle, joka tekee nykyään päätökset kaikissa poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuasioissa.
Kunta suorittaa naapurien kuulemisen viran puolesta (sis. lupamaksuun).

Tiedot verottajalle

Rakentamisilmoitus on annettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä. Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa. Ilmoita euromäärältään vähäisetkin työt, jos ne ovat rakennusluvan alaisia.

Verottajan sivu

Ladattavia asiakirjoja


Opastusta lupien hakemisessa ja hakemuksiin tarvittavissa dokumenteissa sekä asiaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa antavat virka-aikana rakennusvalvonnan

Rakennustarkastaja

Tavoitettavissa puhelimitse. Tapaamiset ajanvarauksella.
Rakennusvalvonta ja rakennetun ympäristön lautakunnan esittelijä. Rakennusluvat, toimenpideluvat ja -ilmoitukset, erikoissuunnitelmat, työnjohtajahakemukset, neuvonta, rakentamisen ja rakennetun ympäristön valvonta, katselmukset sekä poikkeamislupien, suunnittelutarveratkaisujen ja maisematyölupien valmistelu ja ranta-asemakaavoitus.

    Tekniset palvelut, Rakentaminen
  Ari Eskola
  050 387 3355
  etunimi.sukunimi@taivassalo.fi

Toimistosihteeri / Tekniset palvelut

Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.
Rakennuslupa-asiat, neuvonta ja opastus vesiliittymäasiat.

    Tekniset palvelut, Rakentaminen
  044 722 2245
  etunimi.sukunimi@taivassalo.fi