Avustukset

avustushaku.png

Taivassalon kunnan avustukset 

Taivassalon kunnan myöntämillä avustuksilla tuetaan Taivassalon elinvoimaisuutta, monipuolisia vapaa-ajan palveluita, kuntalaisten hyvinvointia ja kulttuurityötä sekä
mahdollistetaan kokeiluja. Kunnan avustuksilla edistetään myös yhdistystoimintaa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Taivassalon kunta myöntää jatkossa kohdeavustuksia ja solmii
kumppanuussopimuksia.

Kohdeavustuksia myönnettäessä ja kumppanuussopimuksia solmittaessa noudatetaan uusia Taivassalon kunnan avustusohjeita ja avustuskriteereitä.

Taivassalon kunnan myöntämät avustukset ml. kohdeavustukset ja kumppanuussopimukset ovat julkisista varoista myönnettyä tukea ja harkinnanvaraisia.

Kumppanuussopimukset vuodelle 2024

Kumppanuussopimuksen tavoitteena on sopia keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä kunnan ja yhdistyksen kesken. Kumppanuussopimuksessa määritellään yhteistyön yleiset periaatteet ja toimintatavat mukaan lukien rahallinen tuki. Kumppanuussopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten keskinäisestä resurssienkäytöstä sekä toimijan tuottamasta sellaisesta säännöllisestä toiminnasta, jossa hyödynnetään kunnan resursseja kuten esimerkiksi tiloja. Sopimus on lähtökohtaisesti voimassa kuluvaa vuotta pidempään. Kumppanuussopimuksen haussa edellytetään toiminnan suunnittelua ja perusteluja sopimukseen sisällytettäville toimille. Kumppanuussopimusta haettaessa tulee hakijan huomioida, että sopimus ei voi sisältää kaikkea hakijan toimintaa. Kumppanuussopimuksia solmitaan pääsääntöisesti vain rekisteröityneille yleishyödyllisille toimijoille, joiden kotipaikka on Taivassalo, tai joiden toiminta ja avustettava toiminta kohdentuu Taivassaloon tai hyödyttää taivassalolaisia. Kumppanuussopimuksilla edistetään Taivassalon strategian toteutumista. Kumppanuussopimukset korvaavat osin aiemmin myönnetyt yleisavustukset. Kumppanuussopimuksia voivat hakea samat tahot kuin kohdeavustuksiakin sillä erotuksella, että toimijalla on useita kohteita, säännöllistä tai vähäistä laajempaa yhteistyötä tai he käyttävät esim. kunnan tiloja säännöllisesti toimintaansa.

Kumppanuussopimuksen laatimiseksi käydään kumppanuussopimusneuvottelut. Sopimusneuvotteluihin osallistuvat kunnan puolelta toimialaedustus sen mukaan kuin hakemuksessa osoitetusti on tarve. Kumppanuussopimukset käsitellään niissä toimielimissä, joihin ne sisällöllisesti kuuluvat, jonka jälkeen kunnanhallitus vahvistaa sopimukset. Jokaisessa kumppanuussopimuksessa määritellään sopimuksen kesto sekä milloin ja millä edellytyksillä sopimusta tarkastellaan uudelleen. Kullekin kumppanuussopimukselle nimetään yhteyshenkilöt molemmilta sopijaosapuolilta. Kunnan yhteyshenkilö toimii ensisijaisena asiointikumppanina yhdistykselle kaikissa sen asioissa. Kumppanuussopimuksen toimista on vuosittain raportoitava sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Täytä kumppanuussopimushakemus käynnistääksesi sopimusneuvottelut.

Kohdeavustukset vuodelle 2024

Kohdeavustukset vuodelle 2024 olivat haettavissa 1.3.-14.4.2024.

Myöntämättä jääneiden varojen osalta avataan syksyllä uusi avustushaku.Lisätietoa ja neuvonta
hyvinvointi- ja nuorisopalveluvastaava Mari-Anna Hovi p. 050 387 3354
kirjasto-ja kulttuuripalveluvastaava Anna Schauman  p. 050 387 3366