Taivassalon Vesi

 

Taivassalon Vesi Oy on kuntakonserniin kuuluva osakeyhtiö, jonka toimintaan kuuluu vesihuollon harjoittaminen. Yhtiön omistaa Taivassalon kunta. 

vesimittari.jpg

Ilmoita vesimittarilukema verkossa

KulutusWebin käynnistämiseen tarvitset kulutuspaikan numeron sekä vesimittarin numeron. Nämä löytyvät esimerkiksi ko. kiinteistöön kohdistuvasta vesilaskusta tai vesimittarin luentakortista. Näiden tunnisteiden avulla ohjelma pystyy kohdistamaan yhteydenoton oikeaan kohteeseen.

Kulutus-Web


Pikaohje Kulutus-Webin käyttöön ja vesimittarin lukemiseen

Liittymistaksat ja perittävät maksut

Veden hinta koostuu puhtaan veden ja jäteveden käyttömaksusta. Käyttö mitataan vesilaitoksen asentamalla kiinteistökohtaisella vesimittarilla. Taivassalon Vesi laskuttaa yhtä mittaria kiinteistöä kohden, huoneistokohtaisen laskutuksen hoitaa taloyhtiön isännöitsijä.

Käyttömaksut 1.10.2021 alkaen (sis.alv 24%)

  sis. alv 24% alv 0%
Veden hinta 2,93 €/m 2,36 €/m2
Jäteveden hinta 3,73 €/m3    3,01 €/m2

Asiakkaamme saavat neljä vesi- ja jätevesilaskua vuodessa. Yksi laskuista on mittarinlukuun perustuva tasauslasku ja muut kolme aikaisempaan kulutukseen perustuvia arviolaskuja. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksupaikkoja ovat rahalaitokset. Taivassalon Vesi Oy ei vastaanota käteismaksuja. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa.

Taivassalon Vedellä on käytössä vesimittareiden itseluenta. Sitä varten saat kerran vuodessa itseluentakortin, jonka voit palauttaa postitse tai ilmoittaa mittarilukeman Kulutus-Web-palvelussa (palvelu tulee käyttöön vuoden 2016 aikana).

Jäteveden laatu
Pvm 2.6.2022
Yleisarvosana Melko hyvä
Nitrifikaatio Kohtalainen
Typen määrä Keskimääräinen
Yleisvaikutelma Melko laimeaa puhdistamatonta yhdyskuntajätevettä
BOD7ATU-kuorma Vastaa noin 590 asukkaan jätevesikuormaa
Tulevan veden rasvapitoisuus Pieni
Lähtevän veden rasvapitoisuus Alle määritysrajan
Uusin seloste Jätevesiraportti

Ilmoitus kiinteistön omistajan vaihtumisesta

LATAA LOMAKE
Miten jätevedet johdetaan haja-asutusalueella?

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) tuli voimaan 3.4.2017. Jätevesien käsittelystä määrätään myös ympäristönsuojelulaissa
(527/2014). Asetuksen ja lain tarkoituksena on vähentää haja-asutuksen talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Asetuksessa annetaan määräyksiä mm. jätevesien yleisistä käsittelyvaatimuksista, jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käytöstä ja

huollosta. Asetuksen ja lain mukaan kuivanmaan kiinteistöillä jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää perustason puhdistusvaatimus, kun kiinteistöllä:

1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai

2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Ranta- ja pohjavesialueilla vanhojen kiinteistöjen järjestelmien tulee vastata asetuksen vaatimuksia viimeistään 31.10.2019 mennessä. Ranta- ja pohjavesialueeksi on määritelty enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä oleva alue tai vedenhankintakäytössä oleva tai siihen soveltuva pohjavesialue.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Uudisrakennuksilla kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee määrittää heti rakennusluvan yhteydessä.

Perustason puhdistusvaatimus talousjätevesille tarkoittaa sitä, että jätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistön on liityttävä kaupungin vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisestä ole myönnetty vapautusta. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta voi myöntää ympäristö- ja lupalautakunta.

Kiinteistön omistajan tulee olla selvillä kiinteistön jätevesien käsittelymenetelmästä, sen käytöstä ja huollosta. Kiinteistönhaltija tai omistaja on aina vastuussa jätevesien riittävästä puhdistuksesta. Tarvittaessa kiinteistön haltijan tulee käyttää asiantuntijapalveluja, jotta jätevedet käsitellään asianmukaisesti. Selvitys ja ohjeet säilytetään kiinteistöllä ja esitetään ympäristö- ja lupalautakunnalle pyydettäessä. Kotitalouksien lisäksi asetuksen määräykset koskevat sellaisia karjatilojen maitohuoneita ja haja-asutusalueella sijaitsevaa yritystoimintaa, johon ei tarvita ympäristölupaa. Ympäristölupavelvollisten eläinsuojien ja yritysten jätevesien käsittelystä annetaan määräyksiä ympäristöluvassa.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja olemassa olevien järjestelmien muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa kunnan rakennusvalvonnasta.

Yhteystiedot

Laskutusosoite
c/o Annan tilitoimisto
Eerontie 7, 23310 TAIVASSALO
puh. 044  387 3070

Verkkolaskutusosoite
OVT-tunnus: 003727208338
Operaattori: Liaison Technologies Oy
Välittäjätunnus: 003708599126

Toimitusjohtaja

    Taivassalon Vesi Oy, Taivassalon Vuokratalot Oy
  Asmo Liski
  044 387 3311
  etunimi.sukunimi@taivassalo.fi

Vesihuolto

Y-tunnus: 2720833-8

    Taivassalon Vesi Oy
  Taivassalon Vesi Oy
  Postiosoite: Keskustie 9, 23310 Taivassalo
  taivassalonvesi@taivassalo.fi

Vesilaitoksen hoitaja

    Taivassalon Vesi Oy
  Veijo Suominen
  050 387 3357
  etunimi.sukunimi@taivassalo.fi