Kunnan tieavustukset

#

Yksityisteille vuonna 2022 suoritettujen kunnossapitotöiden
kustannuksiin myönnettävät KUNNAN TIEAVUSTUKSET ovat haettavana 6.10.2022 asti.

Tieavustusten hyväksyttäviä osioita ovat tien kunnossapito-, perusparantamis- ja rakentamiskulut sekä hallinnon kulut.

Avustuksen edellytyksenä on, että yksityistielain vaatimukset tulee täyttyä.
- Tiekunta on perustettu, merkintä maanmittauslaitoksen järjestelmässä jA Liikenneviraston DigiRoad järjestelmään on ajan tasalla.

Hakemus täytetään sähköisesti kunnan kotisivuilla,
https://185.83.204.169/kunta/asioi/lomakkeet


Hakemukset tulee osoittaa rakennetun ympäristön lautakunnalle seuraavin liittein määräaikaan mennessä.
- Kopio tiekunnan pöytäkirjasta, jossa on käsitelty ja päätetty hakea yksityistieavustusta
- Tiliote edelliseltä avustettavalta aikaväliltä 1.1.-31.12.
- Kartta, jossa käy selkeästi ilmi tiekuntaan kuuluvat tieosuudet ja sillat
- Tieyksiköinti ja maksuunpanoluettelo
- Toimintakertomus, jossa selvitetään edellisen vuoden toimenpiteet mm.
  onko kokouksia pidetty, mitä toimenpiteitä tielle on tehty sekä keskeisimmät vuoden     aikana esille tulleet asiat ja muutokset
- Tilinpäätöstiedot.

    
Avustuksia jaettaessa noudatetaan rakennetun ympäristön lautakunnan vahvistamia perusteita.


    
31.8.2023 Rakennetun ympäristön lautakunta

Share: