Taivassalon tapahtumakalenterin julkaisuehdot

Käyttöehdot lyhyesti:

Lupaat toimittaa paikkansapitävät tiedot henkilöllisyydestäsi ja ilmoittamastasi tapahtumasta.

Käyttöehdot laajemmin:

Lupaat olla käyttämättä palvelua lainvastaisiin toimenpiteisiin tai lainvastaisen tai hyvien tapojen vastaisen materiaalin välittämiseen. Lupaat olla käyttämättä palvelua sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattaisivat loukata kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia. Lupaat myös olla käyttämättä palvelua sellaisen materiaalin välittämiseen, joka sellaisenaan tai jonka lähettäminen saattaa loukata toisen kunniaa, yksityisyyttä tai yrityssalaisuutta, yllyttää rikokseen tai olla herjaavaa tai uhkaavaa. Lupaat olla käyttämättä palvelua tietoliikenteen häirintään. Lisäksi lupaat olla häiritsemättä palvelun tarjoamista, palveluun liitettyjä palvelimia tai muiden käyttäjien palvelun käyttöä.

I KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Taivassalon kunta tarjoaa sinulle omistamansa tapahtumakalenteripalvelun näiden julkaisuehtojen ja siihen myöhemmin mahdollisesti tehtävien muutosten ja lisäysten mukaisesti.

Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen käyttäjän ja Taivassalon kunnan välille ja kumoavat kaikki aikaisemmat sopimukset, joita osapuolten välillä on ollut. ILMOITTAMALLA TAPAHTUMAN LOMAKKEELLA HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT ITSEÄSI SITOVIKSI.

II PALVELUN LUONNE

Taivassalon tapahtumakalenterin käyttöehdot hyväksymällä Käyttäjällä on mahdollisuus tuottaa aineistoa tapahtumakalenteriin. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

III TIETOSUOJA

Taivassalon kunta noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Taivassalon kunta ei luovuta Käyttäjän antamia rekisteröintitietoja tai muita henkilötietolain mukaisia henkilötietoja kolmansille muuten kuin Käyttäjän tai tämän edustajan suostumuksella tai lain tai tuomioistuimen määräyksestä tai kohdan IV mukaisissa tilanteissa. Edellisen estämättä Taivassalon kunta voi luovuttaa kolmansille Palvelun käyttöä koskevia tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

IV KÄYTTÄJÄN VELVOITTEET

Käyttäjä sitoutuu (a) antamaan totuuden- ja ajanmukaiset, täsmälliset ja täydelliset tiedot rekisteröityessään Käyttäjäksi; (b) pitämään näitä tietoja ajan tasalla. Näitä tietoja kutsutaan näissä ehdoissa "Rekisteröintitiedoiksi". Jos Käyttäjän antamat tiedot eivät ole (a) ja (b)-kohdan vaatimusten mukaiset, Taivassalon kunnalla on oikeus purkaa Palvelun tarjoamista koskeva sopimus, muut Käyttäjän ja Taivassalon kunnan väliset sopimukset sekä poistaa kaikki tiedot Käyttäjän Palvelintilasta.

V EI EDELLEENMYYNTIÄ

Käyttäjä sitoutuu olemaan siirtämättä tätä sopimusta tai Käyttäjän oikeutta käyttää Palvelua ilman Taivassalon kunnan etukäteistä kirjallista suostumusta. Kaikki Palvelun tai sen käyttöoikeuden siirrosta ilman Taivassalon kunnan lupaa Käyttäjälle koituneet tulot kuuluvat yksinomaan Taivassalon kunnalle, ja Käyttäjä on velvollinen suorittamaan ne Taivassalon kunnalle täysimääräisesti.

VI TIEDOKSIANNOT, PALVELUN MUUTOKSET JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Taivassalon kunta voi muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle tämän kirjautuessa Palveluun. Painamalla "Kirjaudu sisään"-painiketta Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, Taivassalon kunta irtisanoo sopimuksen ja kaikki Palvelintilassa olevat tiedot poistetaan.

Taivassalon kunnalla on oikeus muuttaa tai keskeyttää pysyvästi tai tilapäisesti Palvelun tarjoaminen ilman ilmoitusta Käyttäjälle. Taivassalon kunta ei ole vastuussa Käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään vahingoista tai kuluista, jotka johtuvat Palvelun muuttamisesta tai keskeyttämisestä.

Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus päättymään välittömästi.

Tiedoksiannot Taivassalon kunnalle toimitetaan postitse tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@taivassalo.fi. Tiedoksiannot Käyttäjille toimitetaan sähköpostitse tai näytetään Käyttäjälle tämän kirjautuessa palveluun.

VII PALVELUN KÄYTTÖ

Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan Suomen lakia ja muita kulloinkin sovellettavaksi tulevaa lainsäädäntöä ja muita viranomaissäännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua tietoliikenteen häirintään sekä sitoutuu olemaan häiritsemättä Palvelun tarjoamista ja Palveluun liitettyjä palvelimia.

Rekisteröityessään Käyttäjäksi Käyttäjä saa salasanan ja käyttäjätunnuksen, jotka mahdollistavat pääsyn Palveluun. Käyttäjä pitää salasanan salassa ja on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksilla ja salasanalla suoritetuista toimista kuin omistaan. Käyttäjä ilmoittaa Pohjanmaan liitolle välittömästi kaikesta Palvelun tai Käyttäjän salasanan luvattomasta käytöstä ja muista tietoturvaongelmista.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisen materiaalin välittämiseen tai muuhun lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattaisivat loukata kolmannen tai Pohjanmaan liiton tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua sellaisen materiaalin välittämiseen, joka tai jonka lähettäminen saattaa loukata kolmannen kunniaa, yksityisyyttä tai salassapitovelvollisuutta, yllyttää rikokseen tai olla herjaavaa tai uhkaavaa tai muuten lainvastaista. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan lähettämättä Palvelun kautta viruksia tai muita tietokoneohjelmia tai ohjelmakäskyjen sarjoja, jotka on suunniteltu vaarantamaan tietojenkäsittelyä tai tieto- tai telejärjestelmän toimintaa, vahingoittamaan sellaisen järjestelmän sisältämiä tietoja tai ohjelmistoja tai mahdollistamaan luvattoman pääsyn tietojärjestelmään. 

VIII KORVAUSVELVOLLISUUS

Käyttäjä korvaa Taivassalon kuntnalle ja sen työntekijöille kaikki vahingot ja kulut, jotka johtuvat kolmannen osapuolen Taivassalon kuntaa tai sen työntekijää vastaan esittämistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat Käyttäjän Käyttöehtojen vastaisesta Palvelun käytöstä tai Käyttäjän tekemistä kolmansien oikeuksien loukkauksista .

IX KÄYTTÖEHTOJEN LOUKKAUKSET

Käyttäjä hyväksyy, että Taivassalon kunta voi poistaa Käyttäjän oikeuden käyttää palvelua ja tuhota Käyttäjän Palvelintilassa olevat tiedot, jos Taivassalon kunnalla on syytä olettaa, että (a) Käyttäjä on rikkonut Käyttöehtoja, tai (b) Käyttäjä on loukannut Taivassalon kunnan oikeutta tai on Palvelua käyttäessään loukannut kolmansien tai muiden Käyttäjien oikeutta.

Taivassalon kunnalla on oikeus poistaa Käyttäjän oikeuden käyttää palvelua ja tuhota Käyttäjän Palvelintilassa olevat tiedot, jos Käyttäjä ei käytä Palvelua kohtuullisen ajan kuluessa. Taivassalon kunta  määrittää tämän kohtuullisen, vähintään kolmen kuukauden mittaisen ajan.

X LINKIT JA ILMOITUKSET

Taivassalon kunta ei vastaa Palvelussa olevien ilmoitusten sisällöstä, eikä ilmoituksissa tarjottavien tai välitettävien tuotteiden tai palveluiden virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palvelussa, mukaan lukien siinä olevat ilmoitukset, voi olla linkkejä muihin tietoverkon palveluihin tai tietolähteisiin. Taivassalon kunta ei vastaa näiden linkkien käyttökelpoisuudesta eikä niiden sivujen sisällöstä, joihin linkit Käyttäjän ohjaavat.

XI PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET

Palvelu sisältää tekijänoikeudella suojattua materiaalia, kuten tekstiä, kuvia ja valokuvia, ääntä, musiikkia, jne. Tämä materiaalia on suojattu Suomessa ja kansainvälisesti tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Taivassalon kunnalle ja ilmoittajille, eikä Käyttäjä saa käyttää materiaalia ilman Taivassalon kunnan tai ilmoittajien erityistä lupaa.

XII EI TAKUUTA

Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on. Taivassalon kunta pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan. Taivassalon kunta ei kuitenkaan takaa Palvelun virheetöntä tai jatkuvaa toimintaa. Taivassalon kunta ei myöskään takaa Palvelun ja Käyttäjän välisen tiedonsiirron tietoturvaa eikä Palvelusta tai siellä esitettyjen ilmoitusten kautta saatujen tietojen virheettömyyttä.

XIV VASTUUNRAJOITUS

Taivassalon kunta ei vastaa Käyttäjälle tai kolmansille aiheutuneista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä, Palvelun virheistä, Palvelun tarjoamisen keskeytyksistä tai päättymisestä. Taivassalon kunta ei myöskään miltään osin ole vastuussa Palvelun ja Käyttäjän välisen tiedonsiirron tietoturvasta eikä Palvelusta tai siellä esitettyjen ilmoitusten kautta saatujen tietojen virheettömyydestä. Lisäksi Taivassalon kunta ei miltään osin vastaa Käyttäjän Palvelussa vastaanottamien ja lähettämien viestien sisällöstä tai perillemenosta.

XV RIITOJEN RATKAISU

Käyttöehtoihin ja Palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Käyttöehtoja tai Palvelua koskevat riidat käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.